Đá sân vườn

Đá sân vườn

Đá răng lược vàng

Đá sân vườn

Đá răng lược đen

Đá sân vườn

Đá suối ghép

Đá sân vườn

Đá ghép xanh đen

Đá sân vườn

Đá ghép vuông

Đá sân vườn

Đá ghép vàng gỉ sét

Đá sân vườn

Đá ghép thanh hải dương

Đá sân vườn

Đá ghép ánh sao

Đá sân vườn

Đá ghép 3 màu

Đá sân vườn

Đá băm mài cạnh

Đá sân vườn

Đá xanh mẻ cạnh

Đá sân vườn

Đá đen lai châu

Đá sân vườn

Đá đem băm ô quả trám

Đá sân vườn

Đá xanh đen băm hình đồng tiền

Đá sân vườn

Đá đen băm mặt

Đá sân vườn

Đá đen mài hon

Đá sân vườn

Đá đen mài cát

Đá sân vườn

Đá ghi xám băm mặt

Đá sân vườn

Đá xanh khò lửa

Đá sân vườn

Đá xanh rêu bám mặt